تحقيقات، مقالات،کنفرانس ها،کتاب ها

کتاب ها

o مشارکت در تالیف کتاب جامع بهداشت عمومی به کوشش استاد حسین حاتمی و همکاران
o ترجمه و تالیف کتاب 5 دقیقه مشاوره عفونی
o طراح لاگ بوک کار آموزش و کارورزی بخش عفونی

تحقيقات، مقالات،کنفرانس ها

faculty paper


o تالیف بیش از 25 عنوان مقاله علمی و پژوهشی در ژورنالها و مجلات معتبر (مقالات در گوگل اسکولار با کلمه کلیدی owrangeilami قابل دستیابی است(
o ارائه بیش از 27 عنوان مقاله در کنگره ها و سمینارهای داخلی و بین المللی
o طراح فرآیندهای آموزشی تلفیق مبتنی بر مورد و یادگیری اکتشافی در آموزش دانشجویان پزشکی
o طراح فرآیند آموزشی اجرای فتوکوئز از طریق همکلاسی